Thursday, May 21, 2009

La Tago Dua

Je la dua tago Abe faris poman torton! Kial the Biblia temo? Mi ne scias pri tion, sed torto... Torto estas ĉiu bonega. Mi preferas mirtelan torton, sed mi ne plendas. Dio faris pomojn ankaŭ, kion vi scias. Sed nur Abe faris torton.

On the second day Abe made apple pie! Why the Bible theme? I don't know about that, but pie... Pie is always great. I prefer blueberry pie, but I am not complaining. God created apples too, which you know. But only Abe made pie.

Mi estas idioto!
I am an idiot!

No comments:

Post a Comment